POUČENIE DOTKNUTÝCH OSÔB OHĽADOM SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vážený návštevník webu www.rezervujsi.sk,

aby ste si mohli objednať tovary alebo služby u vybraných poskytovateľov týchto tovarov a služieb prostredníctvom nášho rezervačného systému alebo vytvoriť užívateľský účet ako poskytovateľ Vami ponúkaných tovarov a služieb na portáli www.rezervujsi.sk, potrebujeme spracovať Vaše osobné údaje, za účelom vytvorenia objednávky alebo užívateľského účtu. Účelom tohto dokumentu je poskytnúť Vám bližšie informácie o podmienkach spracovania Vašich osobných údajov, ich ochrane a Vašich právach spojených so spracovaním osobných údajov v súlade so zákonom č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“) a Nariadením Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“).


Vymedzenie pojmov:

UNIO Consulting s.r.o.

UNIO Consulting s.r.o., je obchodná spoločnosť so sídlom Bakossova 3/C, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 45 937 214, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č.: 19279/S,( ďalej aj ako „UNIO Consulting s.r.o.“), ktorá v súvislosti s poskytovaním služieb rezervačného systému prostredníctvom  internetovej stránky www.rezervujsi.sk, bude spracúvať Vaše osobné údaje.


Dotknutá osoba


Dotknutou osobou je fyzická osoba, ktorej osobné údaje sú spracúvané spoločnosťou UNIO Consulting s.r.o. v súvislosti s poskytovaním služieb rezervačného systému alebo ktorej sa spracúvané osobné údaje týkajú.


V prípade, ak účel a prostriedky spracovania osobných údajov určí spoločnosť UNIO Consulting s.r.o., vystupuje voči dotknutým osobám ako Prevádzkovateľ. Dotknutou osobou je v tomto prípade fyzická osoba, ktorá sa zaregistrovala na stránke www.rezervujsi.sk ako poskytovateľ tovarov alebo služieb, prípadne zástupca alebo kontaktná osoba poskytovateľa tovarov alebo služieb, ktorý je právnickou osobou. V prípade, ak spoločnosť UNIO Consulting s.r.o.,  spracúva osobné údaje v mene a na základe pokynov poskytovateľa tovarov alebo služieb, ktorý využíva služby rezervačného systému, vystupuje spoločnosť UNIO Consulting s.r.o.,  voči dotknutým osobám ako sprostredkovateľ. Dotknutou osobou je v tomto prípade fyzická osoba, ktorá sa zaregistrovala na stránke www.rezervujsi.sk ako zákazník, za účelom vytvorenie objednávky u vybraného poskytovateľa tovarov alebo služieb.


Rezervačný systém

Rezervačným systémom sa rozumie Software ako služba (SaaS), ktorá  je poskytovaná spoločnosťou UNIO Consulting s.r.o. poskytovateľom tovarov alebo služieb, za účelom vytvárania objednávok u nich, a ktorá je bližšie špecifikovaná vo Všeobecných obchodných podmienkach spoločnosti UNIO Consulting s.r.o., dostupných na stránke www.rezervujsi.sk.


Účel spracúvania osobných údajov

UNIO Consulting s.r.o. spracúva Vaše osobné údaje za účelom zabezpečenia realizácie služieb  rezervačného systému (registrácia dotknutých osôb/poskytovateľov tovarov alebo služieb, objednanie tovaru alebo služby v rezervačnom systéme spoločnosti UNIO Consulting s.r.o., dodanie tovaru alebo služby a fakturácie poskytovateľov tovarov alebo služieb pri zavedení a plnení predzmluvných a zmluvných vzťahov) ako aj za účelom plnenia povinností, napr. daňových, účtovných,  povinností pri správe registratúry a ďalších, ktoré UNIO Consulting s.r.o. vyplývajú zo zákona. Vaše osobné údaje spracúva UNIO Consulting s.r.o. len na základe právneho základu (oprávnenia na spracúvanie osobných údajov), ktorý vyplýva z Nariadenia, Zákona alebo iných osobitných predpisov (napríklad Občiansky alebo Obchodný zákonník).

UNIO Consulting s.r.o. spracúva iba osobné údaje nevyhnutné na realizáciu  a plnenie povinností súvisiacich s poskytovaním služieb rezervačného systému a povinností  ustanovených zákonom, resp. ďalšími osobitnými predpismi, ako i osobné údaje, na ktorých spracovanie jej bol udelený súhlas s ich spracúvaním.

Ak ste udelili súhlas so spracúvaním osobných údajov na účely marketingu, UNIO Consulting s.r.o. spracúva Vaše osobné údaje v rozsahu udeleného súhlasu. Máte právo kedykoľvek súhlas odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov do jeho odvolania.


Získavanie osobných údajov

Vaše osobné údaje získava UNIO Consulting s.r.o. priamo od Vás ako dotknutých osôb pri registrácii Vašej osoby či už ako poskytovateľa tovarov alebo služieb alebo objednávateľa týchto tovarov a služieb. V prípade ak si tovar alebo službu objednáte priamo u registrovaného poskytovateľa tovarov alebo služieb, Vaše osobné údaje získava UNIO Consulting s.r.o. od vybraného poskytovateľa tovarov alebo služieb, ich zadaním do rezervačného systému z jeho strany.


Spôsob spracovávania osobných údajov:

 • Automatizované spracovanie osobných údajov: web stránky, mobilné aplikácie
 • Poloautomatizované spracovanie osobných údajov (MS OFFICE, a iné)
 • Neautomatizované spracovanie osobných údajov: objednávky, zmluvy, zoznamy, kontaktné údaje, iná dokumentácia


Právny základ spracúvania osobných údajov

UNIO Consulting s.r.o. spracúva osobné údaje dotknutých osôb na základe uvedeného právneho základu:

 • plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba alebo vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby
 • splnenie zákonnej povinnosti podľa právnych predpisov, ktoré sa na UNIO Consulting s.r.o.   vzťahujú
 • oprávnené záujmy, ktoré sleduje UNIO Consulting s.r.o.  alebo tretia strana
 • udelenie súhlasu dotknutej osoby so spracúvaním jej osobných údajov na jeden, alebo viaceré konkrétne účely;

Rozsah spracúvania osobných údajov

UNIO Consulting s.r.o. zhromažďuje a spracováva osobné údaje, ktoré zdieľate pri kontakte s UNIO Consulting s.r.o. alebo pri kontakte s poskytovateľom tovarov a služieb a údaje, ktoré boli vytvorené pri používaní služieb rezervačného systému.

Za účelom uzatvorenia zmluvy na diaľku, ako aj registrácie na webovej stránke www.rezervujsi.sk, sú o Vašej osobe zbierané nasledovné osobné údaje:

 • meno, priezvisko, titul,
 • adresa trvalého pobytu, adresa prechodného pobytu,
 • emailová adresa,
 • telefonický kontakt,
 • údaje uvádzané v sprievodnej správe,
 • prihlasovacie meno a heslo (v prípade registrácie),
 • IP adresa
 • dátum registrácie
 • poskytnutá služba alebo tovar
 • dátum poskytnutej služby alebo tovaru
 • platobné informácie, napr. číslo bankového účtu

Sprístupňovanie osobných údajov tretím osobám

Osobné údaje dotknutých osôb sprístupňuje UNIO Consulting s.r.o. len v nevyhnutnej miere a vždy pri zachovaní mlčanlivosti príjemcu údajov napr. účtovným poradcom, právnym poradcom alebo spolupracujúcim externým subjektom v oblasti IT, ktorých súčinnosť je potrebná pre riadne fungovanie softvérového vybavenia a riadneho poskytovania služieb z našej strany.  


Používanie súborov „cookies“  

UNIO Consulting s.r.o. používa na svojej webovej stránke www.rezervujsi.sk súbory cookies. Podrobnosti o spracúvaní osobných údajov v rámci súborov cookies sa dočítate pri kliknutí na nasledovný odkaz:https://www.rezervujsi.sk/clanky/cookies-info.


Prenos osobných údajov do zahraničia

Vaše osobné údaje nebudú prenesené mimo územia Slovenskej republiky. Uvedené neplatí v prípade Vášho výslovného súhlasu s takým prenosom Vašich osobných údajov do zahraničia, resp. za účelom poskytnutia objednaných služieb v zahraničí.


Uchovávanie osobných údajov

Vaše osobné údaje budú uchovávané po dobu splnenia účelu a realizácie zmluvného vzťahu, resp. po dobu archivácie ustanovenú zákonom o archívoch a registratúrach, ako aj predpismi upravujúcimi vedenie daňovej a účtovnej agendy, ako aj po dobu ustanovenú inými osobitnými právnymi predpismi. 

Vaše osobné údaje budú uchovávané bezpečne, v súlade s bezpečnostnou politikou spoločnosti UNIO Consulting s.r.o.  a len po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu ich spracúvania. Prístup k Vašim osobným údajom budú mať výlučne osoby poverené spoločnosťou UNIO Consulting s.r.o. na spracúvanie osobných údajov, ktoré ich budú spracúvať na základe pokynov UNIO Consulting s.r.o., v súlade s jej bezpečnostnou politikou.

Vaše osobné údaje sú zálohované, v súlade s retenčnými pravidlami spoločnosti UNIO Consulting s.r.o.. Zo zálohových úložísk budú Vaše osobné údaje úplne vymazané hneď, ako v súlade s pravidlami zálohovania uvedené bude možné. Osobné údaje uchovávané na záložných úložiskách slúžia na predchádzanie bezpečnostným incidentom, najmä narušenia dostupnosti údajov v dôsledku bezpečnostného incidentu. Spoločnosť UNIO Consulting s.r.o. je povinná zabezpečovať zálohovanie údajov v súlade s bezpečnostnými požiadavkami Nariadenia a Zákona.


Práva dotknutej osoby vo vzťahu k spracúvaniu osobných údajov:

- Právo na informácie a prístup k osobným údajom podľa § 19 , 20 a 21 Zákona

Máte právo získať od spoločnosti UNIO Consulting s.r.o.  potvrdenie o tom, či spracúva osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú, a ak tomu tak je, máte právo získať prístup k týmto osobným údajom a právo  na tieto informácie:

a)      účely spracúvania;

b)      kategórie dotknutých osobných údajov;

c)      príjemcovia alebo kategórie príjemcov, ktorým boli alebo budú osobné údaje poskytnuté, najmä príjemcovia v tretích krajinách;

d)     ak je to možné, predpokladaná doba uchovávania osobných údajov alebo, ak to nie je možné, kritériá na jej určenie;

e)      existencia práva požadovať opravu osobných údajov týkajúcich sa Vás alebo ich vymazanie alebo obmedzenie alebo práva namietať proti takémuto spracúvaniu;

f)       existencia práva podať sťažnosť dozornému orgánu;

g)      ak sa osobné údaje nezískali priamo od Vás, akékoľvek dostupné informácie, pokiaľ ide o ich zdroj a

h)      ďalšie informácie v súlade s § 19, 20 a 21 Zákona.


Právo na opravu osobných údajov podľa § 22 Zákona

Máte právo na to, aby spoločnosť UNIO Consulting s.r.o. bez zbytočného odkladu opravila nesprávne osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú. So zreteľom na účely spracúvania máte právo na doplnenie neúplných osobných údajov.

Právo na vymazanie osobných údajov podľa § 23 Zákona

Máte tiež právo dosiahnuť u spoločnosti UNIO Consulting s.r.o. bez zbytočného odkladu vymazanie osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú, a UNIO Consulting s.r.o. je povinná bez zbytočného odkladu vymazať osobné údaje, ak je splnený niektorý z týchto dôvodov:

a)      osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali;

b)      odvoláte súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva a ak neexistuje iný právny základ pre spracúvanie;

c)      namietate voči spracúvaniu podľa § 27 ods. 1 Zákona a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie alebo namietate voči spracúvaniu podľa § 27 ods. 2 Zákona;

d)     osobné údaje sa spracúvali nezákonne;

e)      výmaz osobných údajov je potrebný pre splnenie povinnosti podľa Zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná;

f)      osobné údaje sa získali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti podľa § 15 ods. 1 Zákona.


- Právo na  vymazanie osobných údajov sa nevykoná, pokiaľ je spracúvanie potrebné:

a)      na uplatnenie práva na slobodu prejavu a práva na informácie;

b)      na splnenie povinnosti podľa Zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná;

c)      na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého alebo historického výskumu či na štatistické účely podľa § 78 ods. 8 Zákona, pokiaľ je pravdepodobné, že právo na vymazanie znemožní alebo závažným spôsobom sťaží dosiahnutie cieľov takéhoto spracúvania, alebo

d)     na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.


-  Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov podľa § 24 Zákona

Máte právo na to, aby spoločnosť UNIO Consulting s.r.o. obmedzila spracúvanie osobných údajov, pokiaľ ide o jeden z týchto prípadov:

a)      namietate správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho spoločnosti UNIO Consulting s.r.o. overiť správnosť osobných údajov;

b)      spracúvanie je protizákonné a namietate vymazanie osobných údajov a žiadate namiesto toho obmedzenie ich použitia;

c)      spoločnosť UNIO Consulting s.r.o. už nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebujete ich Vy na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov;

d)     namietate voči spracúvaniu podľa § 27 ods. 1 Zákona, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane spoločnosti UNIO Consulting s.r.o. prevažujú nad Vašimi oprávnenými dôvodmi.


Ak sa spracúvanie osobných údajov obmedzilo, takéto osobné údaje sa s výnimkou uchovávania spracúvajú len s Vašim súhlasom alebo na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov, alebo na ochranu práv inej fyzickej alebo právnickej osoby, alebo z dôvodov dôležitého verejného záujmu Únie alebo členského štátu.

-  Právo na prenosnosť osobných údajov podľa § 26 Zákona

Máte právo získať osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú a ktoré ste poskytli spoločnosti UNIO Consulting s.r.o., v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a máte právo preniesť tieto osobné údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné a ak:

a)      sa osobné údaje spracúvajú podľa § 13 ods. 1 písm. a), § 16 ods. 2 písm. a) alebo § 13 ods. 1 písm. b) Zákona a spracúvanie osobných údajov sa vykonáva automatizovanými prostriedkami.

-  Automatizované individuálne rozhodnutie a profilovanie podľa § 28 Zákona

Právo na neuplatňovanie rozhodovania, založeného na automatizovanom individuálnom rozhodovaní, vrátane profilovania, sa v podmienkach spoločnosti UNIO Consulting s.r.o. neuplatňuje; UNIO Consulting s.r.o. nevykonáva spracúvanie založené na automatizovanom individuálnom rozhodovaní a nevykonáva ani profilovanie.

Poučenie o práve odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov

Ste oprávnený kedykoľvek odvolať súhlas so spracúvaním tých osobných údajov, pre ktorých spracúvanie je tento súhlas právnym základom. Takéto odvolanie nemá vplyv na zákonnosť spracúvania Vašich osobných údajov na právnom základe tohto súhlasu od jeho udelenia do jeho odvolania.

Poučenie o práve podať sťažnosť

Bez toho, aby boli dotknuté akékoľvek iné správne alebo súdne prostriedky nápravy, máte právo podať návrh na začatie konania podľa § 100 Zákona dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov, ak sa domnieva, že spracúvanie osobných údajov, ktoré sa Vás týka, je v rozpore s Nariadením alebo Zákonom.

Akékoľvek otázky súvisiace s ochranou osobných údajov vrátane zaslania požiadavky na uplatnenie práv súvisiacich so spracovaním Vašich osobných údajov môžete zaslať na email info(zavinac)rezervujsi.sk alebo poštou na adresu: UNIO Consulting s.r.o., Bakossova 3/C, 974 01 Banská Bystrica.