Všeobecné podmienky používania portálu www.rezervujsi.sk pre registrovaných užívateľov


1. Potvrdenie a súhlas s podmienkami používania portálu www.rezervujsi.sk
Prevádzkovateľ internetových stránok www.rezervujsi.sk (ďalej aj „internetové stránky“), UNIO Consulting s.r.o., so sídlom Bakossova 3/C, 974 01 Banská Bystrica , IČO: 45 937 214 (ďalej len spoločnosť „UNIO Consulting s.r.o.“, alebo „prevádzkovateľ“) poskytuje v súlade s týmito podmienkami používania portálu (ďalej aj „podmienky“) bezodplatne užívateľom svoje služby, ktoré spočívajú v: zobrazení služby a informáciách o službách obchodných partnerov prevádzkovateľa, ktorí využívajú software ako službu, ako aj prípadné doplnkové služby, na internetovej stránke poskytovateľa (ďalej aj „obchodný partner“ alebo „registrovaný obchodný partner“), ako aj zobrazení údajov o obchodných partneroch a v prípade rezervácie služby obchodného partnera užívateľom aj zasielanie notifikačných SMS správ. Štruktúru kategórií zobrazovania jednotlivých služieb určuje prevádzkovateľ. Služby sa do systému načítavajú na základe informácií uvedených obchodným partnerom v registračnom formulári prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo rozšíriť alebo upraviť akékoľvek informácie o službe partnera za účelom verného predstavenia služby a zabezpečenia aktuálnosti zobrazovaných údajov pre užívateľov svojej internetovej stránky. Prevádzkovateľ týchto internetových stránok poskytuje v súlade s týmito podmienkami užívateľom bezodplatne (bez nároku na akúkoľvek odmenu) svoje služby, ktoré spočívajú v sprostredkovaní informácií o službe obchodného partnera, charakteristiku služby ponúkanej obchodným partnerom, požadovanej cene za ponúkanú službu obchodného partnera, ako aj informácie o obchodnom partnerovi, ktorý službu zobrazenú na internetovej stránke ponúka na predaj. Užívateľ internetových stránok prevádzkovateľa kliknutím na pole „súhlasím“, ktoré je uvedené v tomto formulári, vyslovuje svoj súhlas s týmito podmienkami a zaväzuje sa ich dodržiavať. V prípade, že užívateľ s podmienkami používania portálu www.rezervujsi.sk alebo s niektorou časťou týchto podmienok nesúhlasí, nie je oprávnený využívať služby prevádzkovateľa na internetovej stránke www.rezervujsi.sk.

2. Registrácia užívateľa a osobné údaje:
Užívateľ prehlasuje, že dobrovoľne poskytuje svoje údaje prevádzkovateľovi internetovej stránky www.rezervujsi.sk a tieto informácie sú pravdivé a v súlade so skutočnosťou. V prípade zistenia nepravdivých údajov si prevádzkovateľ internetovej stránky vyhradzuje právo na okamžité zrušenie užívateľského profilu takto registrovaného užívateľa.
Vykonaním registrácie užívateľ potvrdzuje, že povinné údaje v štruktúre, ktoré poskytol, meno, priezvisko, email, heslo a telefónne číslo, sú presné a pravdivé a dáva svoj súhlas so spracovaním týchto údajov.
Za účelom potvrdenia registrácie zašle užívateľ z telefónneho čísla, ktoré uviedol v registračnom formulári verifikačnú SMS správu na štandardné telefónne číslo Prevádzkovateľa, ktoré sa mu zobrazí po vyplnení registračného formulára. Registráciou ďalej užívateľ udeľuje súhlas na zaradenie svojich údajov do databázy prevádzkovateľa internetovej stránky. Užívateľ sa po zaregistrovaní podľa tohto bodu podmienok používania portálu a následnom potvrdení prostredníctvom verifikačnej SMS správy, stáva registrovaným užívateľom (ďalej len „registrovaný užívateľ“).
Súhlas so spracovaním údajov poskytuje registrovaný užívateľ na neurčito. Takto udelený súhlas prevádzkovateľovi je možné kedykoľvek odvolať, a to zrušením profilu registrovaného užívateľa.
Vykonaním registrácie užívateľ výslovne súhlasí, aby jeho všetky údaje ktoré poskytol prevádzkovateľovi (vrátane čísla mobilného telefónu) prevádzkovateľ poskytol aj svojim registrovaným obchodným partnerom využívajúcim službu ako software na internetovej stránke prevádzkovateľa www.rezervujsi.sk, ktorá je zriadená za účelom zobrazenia služby a informáciách o službách obchodných partnerov prevádzkovateľa, ktorí využívajú software ako službu, ako aj prípadné doplnkové služby, na internetovej stránke poskytovateľa a v prípade rezervácie služby obchodného partnera užívateľom aj zasielanie notifikačných SMS správ a emailových správ.

Tieto údaje tiež budú sprístupnené (poskytnuté) aj zmluvnému poskytovateľovi služieb v rámci rezervačného systému podľa charakteru služby a produktu, ktorý si užívateľ objednal.
Prevádzkovateľ prehlasuje, že údaj registrovaného užívateľa (číslo mobilného telefónu) neposkytne tretej osobe; za tretiu osobu sa nepovažuje registrovaný obchodný partner prevádzkovateľa.
Registrovaný užívateľ berie na vedomie, že všetky údaje, ktoré pri registrácii uviedol, slúži pre identifikáciu, posielanie registračného linku, prípadne nového hesla, posielanie ponúk prevádzkovateľa a obchodných partnerov prevádzkovateľa, ako aj pravidelného zasielania notifikačných SMS správ a emailových správ.
Registrovaný užívateľ súhlasí s tým, aby na kontaktné údaje, ktoré pri registrácii uviedol, boli zasielané notifikačné SMS správy ako aj emailové správy obchodných partnerov, ktorí využívajú software ako službu,  a v prípade rezervácie služby obchodného partnera užívateľom aj zasielanie notifikačných SMS správ a emailových správ.
Registrovaný užívateľ berie na vedomie, že prevádzkovateľ internetovej stránky www.rezervujsi.sk nezodpovedá za akúkoľvek škodu a/alebo negatívne následky, ktoré vznikli, alebo môžu vzniknúť v príčinnej súvislosti so stratou a/alebo zabudnutím prihlasovacích údajov registrovaného užívateľa, prípadne zneužitím týchto prihlasovacích údajov treťou osobou.
Prevádzkovateľ je oprávnený vykonať kontrolu IP adresy užívateľa.

3.Užívateľský profil registrovaného užívateľa:
Prevádzkovateľ portálu nenesie zodpovednosť za údaje poskytnuté registrovanými užívateľmi.
Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zásahu do obsahu užívateľského profilu.
Registrovaný užívateľ berie na vedomie a súhlasí s tým, že na internetovej stránke prevádzkovateľa www.rezervujsi.sk môže mať vytvorený len jeden užívateľský profil. V prípade ak sa preukáže opak, môžu byť ostatné profily registrovaného užívateľa bez predchádzajúceho upozornenia prevádzkovateľom internetovej stránky zmazané.
Registrovaný užívateľ berie na vedomie, že v prípade ak nebude počas 6 mesiacov od posledného prihlásenia aktívny (t.j. registrovaný užívateľ sa neprihlási na svoj užívateľský profil na internetovej stránke www.rezervujsi.sk ), prevádzkovateľ internetovej stránky si vyhradzuje právo jeho užívateľský profil vrátane všetkých poskytnutých údajov, fotografií, príspevkov do diskusie a správ z internetovej stránky prevádzkovateľa vymazať.  

4. Zmena podmienok
Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť podmienky používania portálu www.rezervujsi.sk. V prípade akejkoľvek zmeny všeobecných podmienok používania portálu www.rezervujsi.sk prevádzkovateľ zverejní takto zmenené podmienky na svojej internetovej stránke. Nové zmenené všeobecné podmienky sa stávajú záväznými po ich zverejnení na stránke prevádzkovateľa.

5. Zmena služieb
Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zmeniť alebo ukončiť akúkoľvek službu alebo časť služby, ktorú prevádzkuje na portáli www.rezervujsi.sk.

6. Práva a povinnosti registrovaného užívateľa
Prevádzkovateľ upozorňuje registrovaného užívateľa, že bezodplatné poskytovanie jeho služieb na internetovej stránke www.rezervujsi.sk je sprostredkovaním informácií poskytnutých jeho obchodnými partnermi, a nepreberá akúkoľvek záruku za zobrazené informácie ohľadom ceny služieb, kvality služieb ako aj ich aktuálnosti, nakoľko tieto informácie sú poskytnuté priamo obchodným partnerom prevádzkovateľa.
Registrovaný užívateľ súhlasí s tým, že prevádzkovateľ je oprávnený zbierať dáta a štatisticky vyhodnocovať, ktoré služby boli registrovaným užívateľom prezerané, ako aj monitorovať, na ktoré banerové reklamy umiestnené na internetovej stránke poskytovateľa registrovaný užívateľ klikol. Dáta podľa tohto bodu všeobecných podmienok používania portálu www.rezervujsi.sk, zbiera prevádzkovateľ pre svoju podnikateľskú činnosť a je oprávnený poskytnúť ich svojim obchodným partnerom. Prevádzkovateľ prehlasuje, že dáta týkajúce sa registrovaného užívateľa portálu www.rezervujsi.sk, zozbierané v súlade s týmto bodom podmienok používania portálu, budú len v anonymnej podobe a budú predstavovať len štatisticky agregované čísla.
Registrovaný užívateľ berie na vedomie, že nevstupuje do žiadnych finančných vzťahov s prevádzkovateľom a prevádzkovateľ nie je miestom na uplatnenie nárokov ohľadom kvality poskytnutých služieb a zároveň nie je ani miestom uplatnenia prípadnej reklamácie. Registrovaný užívateľ berie na vedomie, že v prípade, ak si zakúpi službu zobrazenú na stránke prevádzkovateľa, prevádzkovateľ internetovej stránky www.rezervujsi.sk nevstupuje do právneho vzťahu medzi registrovaným užívateľom a registrovaným obchodným partnerom.
Registrovaný užívateľ si je vedomý skutočnosti, že prevádzkovateľ na svojej internetovej stránke zobrazuje len informácie v podobe, v akej mu boli poskytnuté jeho registrovaným obchodným partnerom.
Prevádzkovateľ internetovej stránky prehlasuje, že informácie uvedené na tejto stránke poskytuje registrovanému užívateľovi bezodplatne, t. j. bez nároku na akúkoľvek odmenu.
Registrovaný užívateľ sa zaväzuje, že nebude žiadnym spôsobom sprístupňovať tretím osobám akékoľvek informácie uvedené na internetovej stránke prevádzkovateľa a zároveň sa zaväzuje, že ich nebude kopírovať a ani s nimi akýmkoľvek spôsobom nakladať, za účelom dosiahnutia majetkového alebo akéhokoľvek iného prospechu pre seba alebo tretie osoby.

7. Orgán dozoru a odstúpenie od zmluvy

Hlavným orgánom dozoru vo veciach ochrany spotrebiteľa je Slovenská obchodná inšpekcia, Inšpektorát SOI pre Banskobystrický kraj, Dolná 46, 974 00 Banská Bystrica 1,Odbor výkonu dozoru, tel. č.: 048/412 49 69, 048/415 18 71, fax. č: 048/4124 693.

Registrovaný užívateľ, ktorý je spotrebiteľom, je oprávnený od zmluvy odstúpiť do siedmich pracovných dní odo dňa jej uzavretia. Registrovaný užívateľ nie je oprávnený odstúpiť od zmluvy, ak sa služba začala plniť s jeho súhlasom pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy.
Odstúpením registrovaného užívateľa od zmluvy podľa tohto článku druhého odseku týchto podmienok, sa zmluva od začiatku ruší. Prevádzkovateľ je povinný nepokračovať v poskytovaní služby.
V prípade, ak registrovaný užívateľ využije svoje právo podľa tohto článku druhého odseku týchto podmienok, prevádzkovateľ má právo v lehote bez zbytočného odkladu nenávratne vymazať všetky dáta nachádzajúce sa v užívateľskom profile registrovaného užívateľa.

8. Zrušenie užívateľského profilu registrovaného užívateľa:
Prevádzkovateľ internetovej stránky www.rezervujsi.sk si vyhradzuje právo na zrušenie užívateľského profilu registrovaného užívateľa, a to v nasledujúcich prípadoch:

  • údaje, ktoré poskytol užívateľ pri registrácii sú nepravdivé,
  • registrovaný užívateľ nebol aktívny počas 6 mesiacov od posledného prihlásenia,
  • registrovaný užívateľ ani po výzve prevádzkovateľa neupustil od umiestňovania fotografií a komentárov, ktoré sú v rozpore s pravidlami týchto všeobecných podmienok - v uvedenom prípade je prevádzkovateľ oprávnený zrušiť profil registrovaného užívateľa a tomuto užívateľovi nebude umožnené vytvorenie nového profilu na internetovej stránke prevádzkovateľa.

Registrovaný užívateľ má právo zrušiť užívateľský profil, a to kliknutím na pole „zrušiť profil“, pričom takáto požiadavka na zrušenie profilu bude následne verifikovaná prostredníctvom SMS správy. Po úspešnej verifikácii požiadavky na zrušenie profilu, bude profil užívateľa vymazaný.

9. Všeobecné ustanovenia:
Rozširovanie akýchkoľvek dát nachádzajúcich sa na internetovej stránke prevádzkovateľa www.rezervujsi.sk je možné len s predchádzajúcim písomným súhlasom prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek upraviť tieto všeobecné podmienky používania portálu www.rezervujsi.sk a registrovaný užívateľ sa zaväzuje takto zmenené podmienky naďalej dodržiavať. V prípade, ak registrovaný používateľ s novými všeobecnými podmienkami používania nesúhlasí, prestane portál prevádzkovateľa používať, alebo zruší svoj užívateľský profil.
Prevádzkovateľ internetovej stránky www.rezervujsi.sk si vyhradzuje právo kedykoľvek odstaviť portál, a to aj bez akéhokoľvek predchádzajúceho upozornenia adresovaného registrovaným užívateľom.
Registrovaný užívateľ berie na vedomie, že v prípade akéhokoľvek útoku tretej osoby/tretích osôb na server prevádzkovateľa, prevádzkovateľ nezodpovedá za stratu, zničenie, poškodenie alebo zmenu akýchkoľvek dát uložených registrovaným užívateľom na internetovej stránke prevádzkovateľa www.rezervujsi.sk.
Registrovaný užívateľ berie na vedomie, že prevádzkovateľ nezodpovedá za akékoľvek následky, ktoré môžu registrovaným užívateľom vzniknúť v dôsledku používania internetovej stránky prevádzkovateľa.
Užívateľ kliknutím na pole „súhlasím“ a vykonaním registrácie vyjadruje svoj súhlas so všeobecnými podmienkami používania portálu www.rezervujsi.sk a zaväzuje sa ich v plnom rozsahu a bez výhrad dodržiavať.

10. Informácia pre dotknuté osoby:
V súlade s § 19 zákona č. 182018 Z. z. o ochrane osobných údajov sú informácie pre dotknuté osoby o spracovávaní osobných údajov uvedené na našej webovej stránke v záložke GDPR https://www.rezervujsi.sk/clanky/gdpr